نشست باز اندیشی دانشگاه ایرانی روز یکشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد..