نشست اصلی‌ترین مسأله دانشگاه در ایران، با سخنرانی: قاسم پورحسن، نعمت الله فاضلی و احمد بخارایی، دوشنبه ۱۱دی ساعت۱۵ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،سالن کمال برگزار خواهد شد.
ورود عموم آزاد است

ارسال دیدگاه