نشست زبان و هویت ملی، سه شنبه ۵دی ماه/ ساعت ۹الی ۱۴ در  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ سالن حکمت برگزار می گردد.