دکتر قاسم پورحسن در مورد اولویت های کشور در حوزه علوم انسانی به  گفت: دو اولویت اساسی ما در علوم انسانی داریم. اولویت اول این است که باید فهم درستی از علوم انسانی داشته باشیم. به نظر من هنوز چنین فهم درستی از علوم انسانی صورت نگرفته است.

وی افزود: فهم درست از علوم انسانی اینکه ما چه چیزی را علوم انسانی می دانیم، تعریف ما از علوم انسانی چیست، چه چیزی را بیرون از حوزه علوم انسانی قرار می دهیم، مقومات علوم انسانی چه چیزهایی هستند، اینها اولویت اول ما است.

دکتر قاسم پورحسن تصریح کرد: یعنی همچنان ما در باب فهم صحیح از علوم انسانی متشتت هستیم. نکته دوم مرز و شاخصی است که باید میان علوم انسانی که در غرب جریان دارد و آنچه را که ما در هویت مدنیت اسلامی خواهان آن هستیم. باید تشخیص دهیم این مرز را ایجاد کنیم.

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی افزود: پس اولویت دوم این است که باید تفاوت اساسی علوم انسانی که در حوزه اسلامی خواستار آن هستیم با علوم انسانی که در غرب جریان دارد ایجاد کنیم.

دکتر پورحسن در مورد اینکه چه اولویت هایی در زمینه پژوهش در این حوزه وجود دارد که تا کنون کمتر به طور شایسته به آنها پرداخته شده است هم اظهارداشت: مهمترین پژوهش، پژوهش معرفت شناسانه نسبت به علوم انسانی است. پژوهش معرفت شناسانه می تواند اضلاع متفاوتی داشته باشد، ضلع اولش این است که آیا باید تغییر اساسی در خاستگاه معرفتی علوم انسانی ایجاد کنیم یا نه، ضلع دوم این است که آیا یک چرخشی معرفتی در باب علوم انسانی نسبت به آنچه که وجود داشت یا وجود دارد داشته باشیم یا خیر؟ ضلع سوم این است که آیا نیازمند یک گسست و عبور معرفتی از علوم انسانی موجود هستیم یا خیر؟

وی در پایان یادآورشد: ضلع چهارم این است که آیا ما می توانیم بر اساس بنیان های معرفتی تفکر دینی بنیان های اساسی علوم انسانی را که مطلوب و مدنظر ماست فراهم کنیم یا نه؟ شاید مهمترین پژوهش، پژوهش معرفتی است که باید در باب علوم انسانی صورت پذیرد.

ارسال دیدگاه