قاسم پورحسن درزی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه فلسفه اسلامی، هرمنوتیک و فلسفه دین قرار دارند.

تحصیلات

  • کارشناسی فلسفه از دانشگاه امام صادق، ۱۳۶۴
  • کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه امام صادق، ۱۳۷۱
  • دکتری فلسفه از دانشگاه امام صادق، ۱۳۷۹

آثار

  • خوانشی نو از فلسفه فارابی؛ گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی، تهران: نقد فرهنگ، ۱۳۹۷
  • «هرمنوتیک تطبیقی: بررسی همانندی فلسفه تاویل در اسلام و غرب»، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۴
  • حکمت شیعی، باطنیه و اسماعیلیه، قاسم پورحسن (به اهتمام)، سیدمحمد خامنه‌ای (زیرنظر)، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۹۰
  • فارابی و راه سعادت (کاوشی در باب اخلاق فضیلت از نگاه فارابی)، ابونصر فارابی، قاسم پورحسن (به اهتمام)، نواب مقربی (مقدمه)، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۹۰
  • «میزان حکمت: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش ملی میزان حکمت ویژه یکصدمین سال تولد علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (ره)»، سید حسن حسینی سروری و قاسم پورحسن درزی، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۸۲
  • زبان دین و باور به خدا (مجموعه مقالات)، قاسم پورحسن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۰

 

Resume in English