«مطهری و فلسفۀ دین» ، مجموعه مقالاتی در خصوص فلسفه دین در اندیشه شهید مرتضی مطهری است. این کتاب از مجموعه بازاندیشی آراء استاد مطهری به شمار می‌رود. اسلامی اردکانی، قاسم پورحسن، محسن جوادی و عبدالحسین خسروپناه از جمله نویسندگان مقالات این مجموعه هستند.

برخلاف آنچه ممکن است در ابتدا تصور شود، موضوعاتی از جنس فلسفه دین در آثار شهید مطهری صرفا مسائلی مانند اثبات وجود خدا و مسئله شر، که از متشرکات میان الهیات فلسفی و فلفسه دین هستند، نیست؛ بلکه مسائلی جدیدتر مانند پلورالیزم را نیز در برمی‌گیرد. به علاوه برخی مسائل فلسفی دین مانند دلیل اختفای الهی که ذکر مستقیمی از آن‌ها در آثار استاد نیست و در چند دهه اخیز مطرح شده‌اند کاملاً در اندیشه‌های استاد قابل پیگیری هستند. مقالات این کتاب عهده‌دار بررسی این قبیل موضوعات در آثار استاد شهید مطهری است.

اصطلاح «فلسفۀ دین» در آثار شهید مطهری به دو صورت به کار رفته است: فلسفۀ دین به معنای فلسفۀ بعثت انبیاء و دیگر، فلسفۀ دین به عنوان نام یک رشته علمی. مبحث اول بحثی شناخته شده و با سابقه طولانی در کلام اسلامی است ولی فلسفۀ دین به معنای یک رشته و حوزه پژوهشی، اصطلاح رایجی در ایران در زمان حیات پربرکت استاد شهید نبوده است. لذا فلسفۀ دین به معنای دوم تنها چند بار درآثار استاد به کار رفته و تعریف منقحی در میان فارسی زبانان در آن زمان نداشته است.

عناوین مقاله‌های کتاب حاضر بیان‌گر میزان اهتمام استاد شهید به مسائل مختلف فلسفۀ دین در اصطلاح رایج است.