تمدن اسلامی را بسیاری تمدن متن بر می‌شمارند. بنیان آموزه‌های فکری و اجتماعی مسلمانان را متن‌ وحیانی قرآن شکل می‌دهد.این متن آسمانی با وصف‌ ماندگاری و اعجاز توأم شده و در منظر و باور مؤمنان و انسانهای راستین،سختی قدسی است.قرآن و آیاتش از دیر باز مطمح اندیشه و تفکر محققان و اندیشمندان دینی‌ و غیر دینی بوده و هر یک از دریچه‌ای خاص بدان‌ نگریستند.برخی نحوه نزول آیات را زیباترین موضوع‌ قرآنی دانسته و به پژوهش گسترده پرداخته و در کیفیت‌ تنزیل(دفعی یا تدریجی)با مطالعه دست زدند،گروهی‌ دیگری«معنی»را اساس تدبر بر شمردن و رویکردها و منابع فهم گوناگونی را عرضه نمودند که امروزه با عنوان‌ روشها و اصول تفسیر از آن یاد کرده و یک پژوهشگر در حال حاضر با مکاتب مختلفی از تفسیر و تأویل مواجه‌ است.دسته‌ای تحقیق در آموزه‌های وحی را اساسی‌ترین‌ پژوهش قلمداد کرهد و به تتبع در آموزه‌های گوناگون‌ تربیتی،اجتماعی،سیاسی،فکری و فرهیگی پرداخته و کوشیدند میان قرآن و نظریات عصر سازگاری ایجاد نمایند. اعجاز و راز ماندگاری تا به امروز همواره بنیانی‌ترین‌ دغدغه متفکران اسلامی در مطالعه و پژوهش در آیات‌ قرآنی را شکل می‌دهد.مناسبت میان آیات و سور بخشی‌ از مطالعات مربوط به اعجاز را مؤدی می‌شود.حقیقت آن‌ است که پژوهش در موضوع«تناسب»یکی از وجوه‌ اعجاز را بر خواهد نمایاند.

دریافت مقاله

ارسال دیدگاه