🔎 میزگرد تخصصی: گفتگوی بینادینی در ایران پس از انقلاب( امکان چیستی فهم)

🕓 سه شنبه/ ۲۳آبان ماه

🏛 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ارسال دیدگاه