نشست فلسفی ابن سینا و  حکمت مشرقی
انتقال مرکزیت فلسفه و علوم عقلی از بغداد به اصفهان
دکتر  پورحسن
دکترکلباسی
دکتر ناجی
حجه الاسلام هادی زاده

پنجشنبه
۲۶ بهمن
ساعت ۱۴-۱۷