فارابى و تفرد در روانشناسى
دکتر سید محسن فاطمى
فوق دکتراى روانشناسى دانشگاه هاروارد امریکا
هیات علمى دانشگاه فردوسى
مدیر میز امریکاى شمالى دانشگاه فردوسى

این مقاله به بررسى تفرد در نگاه فارابى از جنبه روانشناختى مى پردازد و دیدگاه او را در تحلیل فردیت و عوامل مؤثر بر آن با دیدگاههاى روانشناسان معاصر مورد بحث قرار مى دهد.