فلسفه یونانی است
علی مرادخانی

دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده محترم کتاب فلسفه فارابی در آغاز کتاب و در جای جای آن متعرض این بحث شده اند که قول به یونانی بودن فلسفه قابل مناقشه است.
اما بحث را به نحوی طرح کرده اند که گویی لازمه قول به یونانی بودن فلسفه انکار تفکر عموما و انکار تفکر فلسفی خصوصا از سایر فرهنگ ها از جمله فرهنگ و تفکر هندی و مصری و به خصوص در ما نحن فیه فرهنگ و تفکر اسلامی و ایرانی است.
لازمه طرح چنین مباحثی قبل از هر چیز نحوه و روش تعرض به این مباحث است. صرف احتجاج استحسانی از سر تعلق فرهنگی و مانند آن راه به جایی نمی برد جز آنکه بازار آن قول را گرم تر می کند.
به نظر می رسد باید معنا و مدلول قول به یونانی بودن فلسفه و اعتبار آن را به نزد فیلسوفانی که چنین بحثی طرح کرده اند لحاظ کرد . گفتار حاضر از باب گرامیداشت کتاب فلسفه فارابی و نقد نظر نویسنده محترم ان سعی خواهد کرد به قدر وسع به ایضاح معنای قول به یونانی بودن فلسفه در نظر هگل و هیدگر بپردازد و مناسبت معنایی بین فلسفه آتنی را با حکمت اورشلیمی روشن سازد.