فارابی و هستی

کتاب فلسفه فارابی “گسست بنیادین از سنت یونانی”
فلورا عسکری زاده

نویسنده در کتاب فلسفه فارابی نزاع دیرینه ای را پیش می کشد؛ مبنی بر این که آیا فیلسوفان مسلمان (به طور مشخص “فارابی” ) به قول ابن رشد ؛ صرفاً شارحان ارسطو بودند ، یا این که؛به نقل از کربن، راه دگرگونه و طرح اندازانه ای از درون سنت ایرانی –اسلامی ایجاد کرده اند؟ نویسنده ، طرح اندازانه و دگرگونه بودن راه فکری فارابی را مبنا قرار داده و برای بحث مورد نظرش کوشیده تا مستنداتی بیابد . از جمله مستندات مورد استفاده در فصل “فلسفه و پرسش از وجود”، بحث از معنای وجود و تشخص ، و در فصل چهارم”ابداع نظریه ی بداهت در وجود” بحث از بداهت بوده است. و مستندات تشخص و بداهت را برای اثبات گسست معرفتی فارابی از یونان ، و طرح انداختن راهی نو (یعنی پرداختی متفاوت به بحث از وجود توسط فارابی) در فلسفه به کار گرفته است. در این مجال ،از میان مستندات به کار گرفته شده ، به سراغ “بداهت ” و “تفکر” می روم . و برای اثبات مدعای بحث، از تفکرات هایدگر وام می گیرم.