مقاله:تبیین نسبت مرجعیت، حقانیت، خاتمیت و توجیه باورهای دینی

 • چهارشنبه - 19 دی 1397
 • آرای معرفت‌شناسی مختلفی در دوره معاصر بر توجیه باورهای دینی متمرکز است. از رهیافت‌های مهم آن، دیدگاه مبناگرایی است که از دو منظر درون‌گرایی و برون‌گرایی می‌نگرد و حتی به حقانیت و عدم حقانیت نیز توجه دارد. دیدگاه دیگر دلیل‌گرایی و سومین دیدگاه در باب ...

  نگره‌ی هماهنگی کارآمد صدق

 • جمعه - 14 دی 1397
 • در این نوشته بر آنیم با خوانشی از نگره­ی هماهنگی از چشم­انداز ویتگنشتاین متأخر به دو مسأله­ی اساسی که فراروی این نگره­ است، مسأله­ی جدایی نظام باور با جهان و ارزیابی نظام‌های باور هماهنگ موازی، پاسخ بدهیم. درآغاز این دو چالش و پیش­انگاشت­های آن بررسی می‌شود. ...

  مقاله: رهیافت های ناظر بر تأثیر عرفان و تصوف در فرایند تمدن اسلامی

 • جمعه - 14 دی 1397
 • عرفان و تصوف در زمره پدیدارهایی است که در عرصه نظری و نیز در حوزه تحولات اجتماعی منشا اثر بوده و از وجوه تاثیرگذار تمدن اسلامی تلقی می شود که رویکردهای متفاوتی درباره آن اتخاذ شده است. در این پژوهش با طرح سه نظریه کلی ...

  مقاله: تفسیرباطنی در متون دینی ناصرخسرو

 • یکشنبه - 15 مهر 1397
 • سنت فکری – فلسفی غرب از افلاطون و ارسطو و حتی پیشتر از آن ، تا قرن بیستم و در اندیشه و آرای آنان تحت تاثیر رویکردی دو قطبی ، گفتار را بر نوشتار ترجیح می داده است . در این نگره ، انتقال کامل ...

  مقاله: هرمنوتیک روایت و قصص قرآن کریم در تفسیر عرفانی

 • شنبه - 6 آبان 1396
 • تفسیر عرفانی یکی از روش های تفسیری است که بر پیشاادراکی همچون رمزی بودن وحی و زبان دین، ضرورت انکشافقصد آیات و توجه به مغز و حقیقت سخن استوار است؛ به بیان دیگر تفهیم باطنی و لب سخن، رهیافت بنیادین و پراهمیت تفسیر عرفانی است. ...

  مقاله: اخلاق باور کلیفورد و دلیل گرایی افراطی حداکثری

 • دوشنبه - 24 مهر 1396
 • رویکرد معرفت شناسی وظیفه گروانه واکنشی در برابر رویکرد مبناگرایی بود که از قول بـه وجود باورهای پایه یا خودموجه دفاع میکرد. دکارت با شک ورزی در هر نـوع معرفتـی بنیان های نخستین چنین رویکردی را فراهم ساخت.جان لاک و دبلیو.کی.کلیفـورد بـا دومنظر متفاوت آنرا ...

  مقاله: نقد و بررسی آرای کلیفورد در باب مرجعیت

 • جمعه - 21 مهر 1396
 • مرجعیت از دیدگاه کلیفورد به معنای ابتنای باورها بر صرف اعتبار شخصی یا مطلق شخص یا فرد (Authorite) است. وی بر اساس همین تعریف از مرجعیت، آن را نقد کرده، تکیه بر مرجعیت را سبب بدون دلیل‎شدن باور می‏داند و ازآنجاکه تمامی باورها باید مبتنی ...

  مقایسه روش اجماع و شورا با نص در خلافت اسلامی

 • دوشنبه - 23 مرداد 1396
 • شناخت فرقه ناجیه از میان فرق اسلامی منوط به استدلال صائب و بکارگیری روش صحیح در امامت خاصه است. نگارنده با توجه به مقایسه و بررسی روش های مختلف در صدد ارائه راهکار مناسبی است که بتوان با لحاظ نمودن آن، مساله خلافت و حکومت ...

  تحلیل و تبیین «تحقّق خارجی ماهیت»

 • چهارشنبه - 28 تیر 1396
 • در تفسیر معنای «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» دو نظریه عمده وجود دارد. گروهی بر آنند که؛ هر چند آنچه حقیقتا و بالذات ملأخارج را پر کرده وجود است اما از آنجا که ماهیت چیزی جز تعین و نحوه وجود نیست، در خارج عین وجود ...

  انحصارگرایی تشریعی-تشکیکی: دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان درباره کثرت ادیان

 • جمعه - 23 تیر 1396
 • در مواجهه با واقعیت کثرت ادیان، سؤالاتی ناظر به حقانیت، نجات‌شناسی و اصول اخلاقی تعامل با پیروان دیگر ادیان ایجاد می‌شود. پاسخ‌های دین‌پژوهان در این باره در سه دسته نظریۀ «انحصارگرایی»، «شمول‌گرایی» و «کثرت‌گرایی» قرار می‌گیرد. کشف موضع دین اسلام ـ دومین دین بزرگ جهان ...