بازخوانی نظریه اعتباریات اجتماعی علامه طباطبائی و نسبت آن با جاودانگی نفس

 • دوشنبه - ۴ اسفند ۱۳۹۹
 • در مقاله حاضر دیدگاه علامه درباره چالش‌برانگیزترین مباحث مربوط به جاودانگی نفس، مسئله سعادت و شقاوت ذاتی، ادراکات اعتباری موردبررسی قرار می‌گیرد. علامه با تفکیک ادراکات اعتباری از ادراکات حقیقی، نظام معرفتی را مطرح می‌کند که پیش از ایشان در فلسفه اسلامی بی‌سابقه است. نظریه ...

  AL-FARABI AND THE QUESTION ON EXISTENCE

 • شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹
 •          Farabi (also Al Farabi)’s fundamental question is that of the question of existence. Metaphysics, physics, ethics, politics and civil science of Farabi can be understood and evaluated within the problem of existence. Exploration of the meaning of existence has overshadowed his whole philosophy. ...

  تحلیل و بررسی چیستی باور

 • چهارشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • سیر مباحث معرفت شناسی از تعریف سه بخشی افلاطون تا اشکالات گتیه و مباحث معرفت شناسی معاصر، به تدریج از اهمیت باور گذر کرده و بر صدق و بیش از آن بر توجیه متمرکز شده است. این در حالی است که سرنوشت بسیاری از مباحث ...

  فارابی تصریح دارد جایگاه زن و مرد در مدینه فاضله یکسان است

 • دوشنبه - ۵ اسفند ۱۳۹۸
 • به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام ۱۲ و ۱۳ اسفندماه در بنیاد ایران شناسی برگزار می‌شود. در این همایش قاسم پورحسن عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی جایگاه زن در آفرینش و تکوین (اشاره به ...

  مقاله: باور عقلانی؛ نقد کتاب ایمان و عقل

 • یکشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
 • نظریه عقلانیت یکی از رهیافت‌های مهم و بنیادین در تاریخ فلسفه دین شمرده می‌شود. مناقشه عقل و ایمان، تاریخ طولانی دارد، اما دفاع از عقلانیت در دوره سلطه ایمان‌گرایی در مسیحیت در وضع جدید، رویکردی مؤثر و پر اهمیت است. سویین برن با تدوین اثری ...

  مقاله: نظریه احتمال و کفایت دلیل از منظر ریچارد سوئینبرن

 • جمعه - ۳ اسفند ۱۳۹۷
 • موضع معرفتی ریچارد سوئینبرن کسب باور محتمل از راه استقرا و دلایل تجربی است. سوئینبرن بر این باور است که باور محتملتر، صدق محتملتر دارد و محتملترین، صادقترین است و در نتیجه معقول و موجه است. بر همین اساس باور محتمل برای دلیل کفایت دارد. ...

  مقاله:تبیین نسبت مرجعیت، حقانیت، خاتمیت و توجیه باورهای دینی

 • چهارشنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۷
 • آرای معرفت‌شناسی مختلفی در دوره معاصر بر توجیه باورهای دینی متمرکز است. از رهیافت‌های مهم آن، دیدگاه مبناگرایی است که از دو منظر درون‌گرایی و برون‌گرایی می‌نگرد و حتی به حقانیت و عدم حقانیت نیز توجه دارد. دیدگاه دیگر دلیل‌گرایی و سومین دیدگاه در باب ...

  نگره‌ی هماهنگی کارآمد صدق

 • جمعه - ۱۴ دی ۱۳۹۷
 • در این نوشته بر آنیم با خوانشی از نگره­ی هماهنگی از چشم­انداز ویتگنشتاین متأخر به دو مسأله­ی اساسی که فراروی این نگره­ است، مسأله­ی جدایی نظام باور با جهان و ارزیابی نظام‌های باور هماهنگ موازی، پاسخ بدهیم. درآغاز این دو چالش و پیش­انگاشت­های آن بررسی می‌شود. ...

  رهیافت های ناظر بر تأثیر عرفان و تصوف در فرایند تمدن اسلامی

 • جمعه - ۱۴ دی ۱۳۹۷
 • عرفان و تصوف در زمره پدیدارهایی است که در عرصه نظری و نیز در حوزه تحولات اجتماعی منشا اثر بوده و از وجوه تاثیرگذار تمدن اسلامی تلقی می شود که رویکردهای متفاوتی درباره آن اتخاذ شده است. در این پژوهش با طرح سه نظریه کلی ...

  تفسیرباطنی در متون دینی ناصرخسرو

 • یکشنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۷
 • سنت فکری – فلسفی غرب از افلاطون و ارسطو و حتی پیشتر از آن ، تا قرن بیستم و در اندیشه و آرای آنان تحت تاثیر رویکردی دو قطبی ، گفتار را بر نوشتار ترجیح می داده است . در این نگره ، انتقال کامل ...