مقاله: باور عقلانی؛ نقد کتاب ایمان و عقل

 • یکشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
 • نظریه عقلانیت یکی از رهیافت‌های مهم و بنیادین در تاریخ فلسفه دین شمرده می‌شود. مناقشه عقل و ایمان، تاریخ طولانی دارد، اما دفاع از عقلانیت در دوره سلطه ایمان‌گرایی در مسیحیت در وضع جدید، رویکردی مؤثر و پر اهمیت است. سویین برن با تدوین اثری ...

  مقاله: نظریه احتمال و کفایت دلیل از منظر ریچارد سوئینبرن

 • جمعه - ۳ اسفند ۱۳۹۷
 • موضع معرفتی ریچارد سوئینبرن کسب باور محتمل از راه استقرا و دلایل تجربی است. سوئینبرن بر این باور است که باور محتملتر، صدق محتملتر دارد و محتملترین، صادقترین است و در نتیجه معقول و موجه است. بر همین اساس باور محتمل برای دلیل کفایت دارد. ...

  مقاله:تبیین نسبت مرجعیت، حقانیت، خاتمیت و توجیه باورهای دینی

 • چهارشنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۷
 • آرای معرفت‌شناسی مختلفی در دوره معاصر بر توجیه باورهای دینی متمرکز است. از رهیافت‌های مهم آن، دیدگاه مبناگرایی است که از دو منظر درون‌گرایی و برون‌گرایی می‌نگرد و حتی به حقانیت و عدم حقانیت نیز توجه دارد. دیدگاه دیگر دلیل‌گرایی و سومین دیدگاه در باب ...

  نگره‌ی هماهنگی کارآمد صدق

 • جمعه - ۱۴ دی ۱۳۹۷
 • در این نوشته بر آنیم با خوانشی از نگره­ی هماهنگی از چشم­انداز ویتگنشتاین متأخر به دو مسأله­ی اساسی که فراروی این نگره­ است، مسأله­ی جدایی نظام باور با جهان و ارزیابی نظام‌های باور هماهنگ موازی، پاسخ بدهیم. درآغاز این دو چالش و پیش­انگاشت­های آن بررسی می‌شود. ...

  مقاله: رهیافت های ناظر بر تأثیر عرفان و تصوف در فرایند تمدن اسلامی

 • جمعه - ۱۴ دی ۱۳۹۷
 • عرفان و تصوف در زمره پدیدارهایی است که در عرصه نظری و نیز در حوزه تحولات اجتماعی منشا اثر بوده و از وجوه تاثیرگذار تمدن اسلامی تلقی می شود که رویکردهای متفاوتی درباره آن اتخاذ شده است. در این پژوهش با طرح سه نظریه کلی ...

  مقاله: تفسیرباطنی در متون دینی ناصرخسرو

 • یکشنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۷
 • سنت فکری – فلسفی غرب از افلاطون و ارسطو و حتی پیشتر از آن ، تا قرن بیستم و در اندیشه و آرای آنان تحت تاثیر رویکردی دو قطبی ، گفتار را بر نوشتار ترجیح می داده است . در این نگره ، انتقال کامل ...

  مقاله: هرمنوتیک روایت و قصص قرآن کریم در تفسیر عرفانی

 • شنبه - ۶ آبان ۱۳۹۶
 • تفسیر عرفانی یکی از روش های تفسیری است که بر پیشاادراکی همچون رمزی بودن وحی و زبان دین، ضرورت انکشافقصد آیات و توجه به مغز و حقیقت سخن استوار است؛ به بیان دیگر تفهیم باطنی و لب سخن، رهیافت بنیادین و پراهمیت تفسیر عرفانی است. ...

  مقاله: اخلاق باور کلیفورد و دلیل گرایی افراطی حداکثری

 • دوشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۶
 • رویکرد معرفت شناسی وظیفه گروانه واکنشی در برابر رویکرد مبناگرایی بود که از قول بـه وجود باورهای پایه یا خودموجه دفاع میکرد. دکارت با شک ورزی در هر نـوع معرفتـی بنیان های نخستین چنین رویکردی را فراهم ساخت.جان لاک و دبلیو.کی.کلیفـورد بـا دومنظر متفاوت آنرا ...

  مقاله: نقد و بررسی آرای کلیفورد در باب مرجعیت

 • جمعه - ۲۱ مهر ۱۳۹۶
 • مرجعیت از دیدگاه کلیفورد به معنای ابتنای باورها بر صرف اعتبار شخصی یا مطلق شخص یا فرد (Authorite) است. وی بر اساس همین تعریف از مرجعیت، آن را نقد کرده، تکیه بر مرجعیت را سبب بدون دلیل‎شدن باور می‏داند و ازآنجاکه تمامی باورها باید مبتنی ...

  مقایسه روش اجماع و شورا با نص در خلافت اسلامی

 • دوشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
 • شناخت فرقه ناجیه از میان فرق اسلامی منوط به استدلال صائب و بکارگیری روش صحیح در امامت خاصه است. نگارنده با توجه به مقایسه و بررسی روش های مختلف در صدد ارائه راهکار مناسبی است که بتوان با لحاظ نمودن آن، مساله خلافت و حکومت ...

  گالــــری