دین در فلسفه ی ویتگنشتاین متقدم

  • پنجشنبه - 19 آبان 1395
  • لودیک یوزف یوهان ویتگنشتاین از زمره فیلسوفان تحلیلی زبان به شمار می آید. او امور ماورای طبیعی از جمله اخلاق و دین را به فراسوی مرزهای زبان می فرستد و معتقد است که آنچه نمی توان درباره آن سخن گفت، پس به ناچار باید ...

    سیر تربیت نفس در حکمت مشرقی سینوی

  • سه شنبه - 19 مهر 1395
  • چکیده تبیین حقیقت «تربیت» و ارتباط آن با «نفس» از جمله مسائل کلیدی و دغدغه¬های اصلی متفکرین اسلامی است. در این میان بی¬تردید توجه به آرای اصیل و مشرقی ابن¬سینا و نه تبیین و شرح فلسفه مشایی او راهگشای پاسخدهی به این مسئله اساسی است. مطالعه ...

    نقد و بررسی نسبیت گرایی در نظریه تعلیم و تربیتی لیپمن در نسبت با نسبیت در هرمنوتیک فلسفی گادامر

  • شنبه - 19 شهریور 1395
  • چکیده هدف این پژوهش این است که به بررسی آن بخش از دیدگاه‌های لیپمن، که به نسبی‌گرایی می‌انجامد و نسبتی با نسبیت‌اندیشی در هرمنوتیک فلسفی گادامر دارد، بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد: «میان نسبیت‌گرایی در نظریه لیپمن با نسبیت‌اندیشی در هرمنوتیک فلسفی گادامر چه ...