بررسی انتقادی براهین علیه جاودانگی و بقای نفس

 • سه شنبه - ۸ فروردین ۱۳۹۶
 • در فلسفه دین، مهمترین مسئله در جاودانگی نفس، پژوهش و مطالعه ادله له و علیه جوهریت نفس، بقا و نامیرایی آن است. گروهی از فیلسوفان با اثبات جوهریت نفس، کوشیدند تا ادله و شواهد بقا را صورتبندی کنند. دستهای دیگر درصدد برآمدند تا با نشان ...

  کانت و معرفت پیشین؛ نقد و بررسی

 • دوشنبه - ۷ فروردین ۱۳۹۶
 •         دانلود مقاله

  مولوی و مسئله منطقی شر

 • دوشنبه - ۷ فروردین ۱۳۹۶
 • متفکران، مسئله شر را به دو گونه تبیین کردند: مسئله منطقی شر و شر به مثابه قرینه‌ای علیه خداوند. در قسم نخست، دعوی ناسازگاری و مناقشه صدق میان شر و گزاره دینی درباره خداوند اصلی‌ترین مسئله است؛ در حالی که در گونه دیگر، وجود شر ...

  دین در فلسفه ی ویتگنشتاین متقدم

 • پنجشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۵
 • لودیک یوزف یوهان ویتگنشتاین از زمره فیلسوفان تحلیلی زبان به شمار می آید. او امور ماورای طبیعی از جمله اخلاق و دین را به فراسوی مرزهای زبان می فرستد و معتقد است که آنچه نمی توان درباره آن سخن گفت، پس به ناچار باید ...

  سیر تربیت نفس در حکمت مشرقی سینوی

 • سه شنبه - ۲۰ مهر ۱۳۹۵
 • چکیده تبیین حقیقت «تربیت» و ارتباط آن با «نفس» از جمله مسائل کلیدی و دغدغه¬های اصلی متفکرین اسلامی است. در این میان بی¬تردید توجه به آرای اصیل و مشرقی ابن¬سینا و نه تبیین و شرح فلسفه مشایی او راهگشای پاسخدهی به این مسئله اساسی است. مطالعه ...

  نقد و بررسی نسبیت گرایی در نظریه تعلیم و تربیتی لیپمن در نسبت با نسبیت در هرمنوتیک فلسفی گادامر

 • شنبه - ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
 • چکیده هدف این پژوهش این است که به بررسی آن بخش از دیدگاه‌های لیپمن، که به نسبی‌گرایی می‌انجامد و نسبتی با نسبیت‌اندیشی در هرمنوتیک فلسفی گادامر دارد، بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد: «میان نسبیت‌گرایی در نظریه لیپمن با نسبیت‌اندیشی در هرمنوتیک فلسفی گادامر چه ...

  گالــــری