اهمیت اشتراوس و انتقاداتی بر او

  • سه شنبه - 3 مرداد 1396
  • لئـو اشـتراوس (۱۹۷۳ـ۱۸۹۹ )شـاگرد هایدگـر و هوسـرل در حـوزه ی فلسفه ی غرب و زیگفرید و ماسینیون در حوزهی فلسفه ی اسلامی بود و آثار بسـیاری از اندیشمندان و فیلسـوفان مانند نیچه، ماکیاولی، هابز، لالک و افلاطون را هم بهدقت مطالعه کرده بود و با ...