نگاه درست به امنیت ملی، نگاه چندبعدی است

  • سه شنبه - ۳ بهمن ۱۳۹۶
  • نگاه غالب و سنتی به پدیده امنیت ملی در کشورها، نگاهی واقع‌گرایانه است. در این دیدگاه تنها عامل امنیت ملی افزایش قدرت نظامی برای مقابله با تهدیدهای خارجی است. به تدریج که حوزه‌های مختلف تفکر سیاسی بسط و گسترش پیدا کرد این نوع نگاه به ...

    گالــــری