فهم درستی از دیگری در اندیشه اسلامی ترسیم نشده است

  • سه شنبه - 24 اسفند 1394
  • مهر:«خویشتن اسلامی» در دوران معاصر همواره ناگزیر از ارائه تعریفی روشن از «دیگری»، در راستای بازتولید فکری خود بوده است. این انگاره تا کجا در تعریف سلبی از خود موفق عمل کرده است؟وقتی از هویت سخن گفته می شود علاوه بر مفاهیمی که به صورت اثباتی ...