نشست هم اندیشی زوال اندیشه سیاسی در ایران+صوت

  • چهارشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • نشست هم اندیشی زوال اندیشه سیاسی در ایران چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت هم اندیشی درباره نظریه زوال در پژوهشگاه علوم انسانی با حضور حسن محدثی و محمد علی مرادی و قاسم پورحسن و محمد سالار کسرایی و سید جواد میری برگزار شد. نقدهای مهمی در این ...

    گالــــری