صوت:اندیشه های ایرانشهری: توانایی ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها

  • شنبه - 22 مهر 1396
  • [embed]https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/238fa47cafe93fb741cc54147a0ba9798419316-480p__29088.mp4[/embed]   نشست «اندیشه های ایرانشهری: توانایی ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها» با حضور علی مرادی، قاسم پورحسن و سید جواد میری؛ ۲۲ مهر ۹۶