ایرانشهری به مثابه سلطنت، غیرانسانی است/ واژه را درست معنا کنیم

  • سه شنبه - ۲ بهمن ۱۳۹۷
  • نشست ناسیونالیسم ایرانی: نگاهی به روایت های کلاسیک متقدم و متاخر روز گذشته در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. قاسم پورحسن در این نشست گفت: من هم از ناسیونالیسم دفاع می کنم و هم از ایرانشهری اما در معنای صحیح از هر دو. ...

    گالــــری