صوت: ایران شهری و آینده ایران

  • چهارشنبه - 6 دی 1396
  • سخنرانی دکتر قاسم پورحسن در سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایرانشهری با عنوان ایران شهری و آینده ایران [embed]https://hw18.asset.aparat.com/aparat-video/31dc41c9cd27957d59471f6895a87e579102844-480p__46291.mp4[/embed]