وضعیت کنونی ایران به مرحله‌ای بدتر از شکاف اجتماعی رسیده است

  • شنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
  •  مدتی قبل نشستی در دیدارنیوز برگزار شد که در آن سه تن از استادان فلسفه و جامعه­‌شناسی به بررسی مقولهشکاف‌های اجتماعی در ایران معاصر پرداختند. در ادامه همان نشست، جلسه دومی هم با حضور آقایان دکتر: قاسم پورحسن، رحیم محمدی، بیژن عبدالکریمی و محمدعلی مرادی برگزار ...

    گالــــری