تحلیل و تبیین «تحقّق خارجی ماهیت»

  • چهارشنبه - ۲۸ تیر ۱۳۹۶
  • در تفسیر معنای «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» دو نظریه عمده وجود دارد. گروهی بر آنند که؛ هر چند آنچه حقیقتا و بالذات ملأخارج را پر کرده وجود است اما از آنجا که ماهیت چیزی جز تعین و نحوه وجود نیست، در خارج عین وجود ...

    گالــــری