خوانشی از سه فهم متفاوت از تشیع/مقدمه ای بر سخنرانی نقد تشیع علوی و تشیع صفوی

  • پنجشنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۶
  • تاکنون التفات صحیحی به رویکردهای سه گانه در مطالعه شیعه صورت نپذیرفته است . این سه را" فهم فلسفی – عقلی" ، "فهم متصوفانه" ، و "فهم ایدئولوزیک" می نامم. علامه طباطبایی در آثار مهمش در باره تشیع همچون شیعه در اسلام ، علی و ...

    گالــــری