مقاله: تفسیرباطنی در متون دینی ناصرخسرو

  • یکشنبه - 15 مهر 1397
  • سنت فکری – فلسفی غرب از افلاطون و ارسطو و حتی پیشتر از آن ، تا قرن بیستم و در اندیشه و آرای آنان تحت تاثیر رویکردی دو قطبی ، گفتار را بر نوشتار ترجیح می داده است . در این نگره ، انتقال کامل ...