مقاله: تفسیر عرفانی

  • شنبه - ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
  • چکیده:گونه‌شناسی تفسیر در حوزه تمدن اسلا‌می همواره مورد توجه پژوهشگران و محققان اسلا‌می و حتی مستشرقین بوده است. بررسی غالب در این باب، استوار بر تفکیکات تاریخی و تقسیم بندیهای موضوعی می‌باشد. رنجوری آشکار تحقیقات بعمل آمده در این نوع بررسیها، عدم تتبع در أسباب ...

    گالــــری