مقاله: نقد و بررسی روش تفسیر علمی قرآن

  • شنبه - 12 فروردین 1396
  • چکیده: هر پژوهشگری در حوزه تفسیر و دانش قرآنی بر کثرت روشها و مناهج تفسیری واقف است. برخی مطالعات صورت گرفته بدرستی به تبیین و توصیف روشهای خوانش متون و حیانی پرداخته و ضمن آن تفاوت و شیوه‌ها را نیز مورد تتبع قرار داده‌اند. نقد روشهای ...