پیشرفت بدون توجه به تفکر انتقادی، عقلانیت و خرد جمعی به دست نمی آید

  • یکشنبه - 1 مرداد 1396
  • دکتر قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اینکه چه نسبتی میان نهادینگی تفکر انتقادی و پیشرفت و توسعه یک جامعه وجود دارد گفت: یکی از بنیان های نیرومند توسعه، وجود تفکر در جامعه است. وقتی سخن از تفکر انتقادی به میان می ...