آغاز تمدن یا پایان تاریخ

  • شنبه - 31 تیر 1396
  • درباره‌ی فلسفه‌ی تاریخ و پرسش‌هایی نظیر اینکه آیا بر تاریخ قواعدی حاکم است؟ اگر هست این قواعد چیست و چگونه می‌توان بدان معرفت یافت؟ کم و بیش آثار و کتاب‌هایی در کشور چه به صورت ترجمه و چه به صورت تالیف منتشر و به بازار نشر ...