هیچ کشور توسعه یافته‌ای نداریم که با غفلت از علوم انسانی به پیشرفت دست یافته باشد

  • دوشنبه - 26 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در مورد نسبت میان رشد و توسعه یافتگی علوم انسانی و توسعه یافتگی یک کشور به خبرنگار مهر گفت: تعریف مختلفی که از رشد و توسعه در کشور ما مطرح شد نشان دهنده این است که رشد ...