نشست فلسفی ابن سینا و حکمت مشرقی

  • سه شنبه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
  • نشست فلسفی ابن سینا و  حکمت مشرقی انتقال مرکزیت فلسفه و علوم عقلی از بغداد به اصفهان دکتر  پورحسن دکترکلباسی دکتر ناجی حجه الاسلام هادی زاده پنجشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۴-۱۷

    گالــــری