تحلیلی بر کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام

  • شنبه - 25 فروردین 1397
  • مقدمه دوره ای که مطهری دست به ۹سخنرانی در فاصله سه ماه در سال ۱۳۴۷ شمسی در باره نسبت ایران و اسلام می زند ، دوره پر اهمیت است . هفده سال قبل مرحوم زرین کوب کتاب دو قرن سکوت را نوشته بود . احمد ...