تفلسف در زمانه عسرت

  • سه شنبه - ۱۳ تیر ۱۳۹۶
  • شماره تیر ماه خردنامه همشهری با تیتر «تفلسف در زمانه عسرت» و با تصویری از قاسم پورحسن منتشر شد. جالب‌ترین عنوان روی جلد این شماره از خردنامه «مناظره ای درباره نسبت فلسفه و آسفالت خیابان» است. بیژن عبدالکریمی و قاسم پورحسن در یک گفت‌وگوی خواندنی در ...

    پیشگامان نقد سوبژکتیویسم چه کسانی هستند؟

  • یکشنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۵
  • متن زیر مشروح گفتگوی ماهنامه خردنامه با قاسم پور حسن درباره آسیب‌شناسی مبانی و اصول فلسفه‌ی غرب است که از نظر می گذرد. اگر در عصر نوزایی ستاره‌شناسان با رصد آسمان، زمین را از داشتن شأنی مرکزی در کیهان ساقط کردند و تصورات آدمیان را در مورد ...

    گالــــری