نقش بارز خواجه نصیر پاسخ به شبهات فخررازی است/ جایگاه عقل در آثار خواجه برجسته است

  • شنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۶
  • دکتر قاسم پورحسن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره نقش خواجه نصیرالدین طوسی در تحولات اندیشه ای زمان خود  گفت: دوره خواجه از دو حیث قابل اهمیت است. حیث اول مقارن است با گسترش دیدگاه اشاعره و شیوع افکار آنها در جامعه و در ...

    گالــــری