رساله منطق: دانشنامه علایی همراه با واژه نامه توصیفی

  • چهارشنبه - 16 فروردین 1396
  • دانشنامه علایی ابن سینا شاهکار زبان فارسی در فلسفهاسلامی است، از این رو، چاپ دوباره آن و حتی چاپهای چندین باره آن با شرح و تصحیح های تازه و روزآمد نه تنها جای توجیه دارد که ضرورتی جدی و حیاتی است. چنانکه در بالا یاد ...