مسئله این است که ما چرا نتوانسته‌ایم در علم مانند دیگر ساحت‌ها پیشرفتی کنیم

  • چهارشنبه - 11 مهر 1397
  • در اول اسفند ۹۶ رضا داوری‌اردکانی در پاسخ به دعوت نامه دبیرخانه هم‌اندیشی علم دینی اظهار کرد؛ علم ماهیتی متفاوت با دین دارد و به این جهت نمی‌توان آن را به صفت دینی متصف کرد، این پاسخ داوری واکنش‌هایی را با خود به همراه داشت، ...