تسلیت

  • دوشنبه - ۱ مرداد ۱۳۹۷
  • در گذشت جناب دکتر مرادی را به جامعه علمی کشور و دوستان و آشنایان ایشان تسلیت عرض می گوییم.

    فیلسوفی که فلسفه را می‌زیست

  • دوشنبه - ۱ مرداد ۱۳۹۷
  • دکتر محمدعلی مرادی، مدرس فلسفه، دار فانی را وداع گفت فیلسوفی که فلسفه را می‌زیست صبح دیروز خبر درگذشت دکتر محمدعلی مرادی، دانش‌آموخته دکترای فلسفه از دانشگاه برلین جامعه علمی و فلسفی کشور را در بهت و اندوه فرو برد. مرادی در طول زندگی ۵۹‌ساله خود فراز ...

    گالــــری