گستره شریعت قسمت سیزدهم

  • شنبه - 16 دی 1396
  •   [embed]https://as8.asset.aparat.com/aparat-video/aa7ec8c186abfd89bdc31354bbe3bf8d9247375-240p__88301.mp4[/embed] با حضور اساتید: دکتر رحمتی، دکتر صدوقی سها و دکتر فرامرز قراملکی و کارشناسی و اجرا: قاسم پورحسن ▪️ موضوع: دین و اخلاق(۴)

    گستره شریعت قسمت دهم

  • شنبه - 25 آذر 1396
  • قسمت دهم برنامه گستره شریعت، با حضور اساتید محترم: دکتر رحمتی، دکتر صدوقی سها و دکتر فرامرز قراملکی و کارشناسی و اجرای قاسم پورحسن موضوع: دین و اخلاق(۱)   [embed]https://as1.asset.aparat.com/aparat-video/59d05d4df01a42794d4e27bdb089fad58987722-240p__66825.mp4[/embed]