ذات دانشگاه و آینده دانشگاه ایرانی

  • شنبه - 23 دی 1396
  • رویکرد غالب در بررسی دانشگاه ، سرشت و وضعیت آن و تطورات تاریخی و نیز ماهیت این نهاد در ایران ، رویکردی جامعه شناسانه یا صرفا تاریخی است. شاید بتوان گفت در میان نوشته هایی که در باره دانشگاه در ایران منتشر شده ، رهیافت ...