ویتگنشتاین: از زبان تصویری تا زبان تألیفی

  • شنبه - ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
  • چکیده: فلسفه ویتگنشتاین پژواکی از تحولات زبانی است که از اواخر سده نوزدهم پدیدار گشت. زبان در این دوره نخست تبدیل به موضوعی فلسفی شد و سپس با رویکرد تألیفی ظهور کرد که امروزه از آن به فلسفه زبان تعبیر می‏کنیم. در فلسفه ویتگنشتاین هر ...

    گالــــری