زبان دین و باور به خدا

  • یکشنبه - 17 اردیبهشت 1396
  • مجموعه حاضر، دربردارنده مجموعه مقالاتی با محوریت موضوع دین و فلسفه است. این مقالات، حاصل دو مجموعه در درس گفتار «مدلی در تبیین معناداری و شناختاری بودن زبان» و «باور به خدا» هستند که توسط انجمن‌های علمی فلسفه دین ایران و همکاری گروه فلسفه دین پژوهشگاه ...