مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

  • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
  • مسئلۀ شر، آن گونه که در اندیشۀ مطهری و سوئینبرن مطرح شده، یکی از معضلات مهم و در عین حال پیچیده در بحث باور به خدا و غایتمندی جهان است. هر دو فیلسوف از منظر عدل به مثابه مهم‏ترین صفت الهی بدان نگریسته و با ...

    گالــــری