پیشگامان نقد سوبژکتیویسم چه کسانی هستند؟

  • یکشنبه - 24 مهر 1395
  • متن زیر مشروح گفتگوی ماهنامه خردنامه با قاسم پور حسن درباره آسیب‌شناسی مبانی و اصول فلسفه‌ی غرب است که از نظر می گذرد. اگر در عصر نوزایی ستاره‌شناسان با رصد آسمان، زمین را از داشتن شأنی مرکزی در کیهان ساقط کردند و تصورات آدمیان را در مورد ...