مقاله: مناسبت بین سور و آیات

  • شنبه - 12 فروردین 1396
  • تمدن اسلامی را بسیاری تمدن متن بر می‌شمارند. بنیان آموزه‌های فکری و اجتماعی مسلمانان را متن‌ وحیانی قرآن شکل می‌دهد.این متن آسمانی با وصف‌ ماندگاری و اعجاز توأم شده و در منظر و باور مؤمنان و انسانهای راستین،سختی قدسی است.قرآن و آیاتش از دیر باز ...