بررسی و تحلیل شکاف‌های اجتماعی در ایران معاصر/قسمت اول

  • یکشنبه - ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی از دیرباز تاکنون هر دم به نحوی کشور ما را دچار چالش کرده است. رشد فزاینده این بحران‌ها که در پیوند مستقیم با ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد، زیست اجتماعی ایرانیان را به شکل نامطلوبی در آورده است. یکی ...

    گالــــری