بررسی منحنی تحول پیشینه مسئله اتحاد عاقل و معقول تا زمان صدرالمتالهین

  • شنبه - 12 فروردین 1396
  • جوانه های نخستین مسئله اتحاد عاقل و معقول در فلسفه افلاطون و ارسطو دیده میشود و در فلسفه فلوطین و مکتب نوافلاطونی و پیروان آن بصورت روشنتر بیان شده است. در میان اندیشمندان جهان اسلام نیز این مسئله مطرح و به آن پرداخته شده و ...