عدالت سینوی برگرفته از سنت الهی است

  • سه شنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
  • ابن‌سینا را فیلسوفی مشایی معرفی می‎کنند که پیرو فلسفه یونان و شارح ارسطوست. هر پژوهنده ژرف‌بینی از خود می‎پرسد اگر ابن‌سینا فیلسوفی مشایی است، به چه دلیل گسست‎های معرفتی بنیادینی با یونان و ارسطو داشته و همواره در آثارش از نظام و حکمتی متفاوت سخن ...

    گالــــری