عقلانیت شیعه در مخالفت با اخباری گری

  • یکشنبه - 7 دی 1394
  • مهر:  اندیشه تکفیری که در نوع خاصی از گذشته گرایی تعریف می شود، امروز به یکی از مهمترین تهدیدهای منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است، در حالی که آنها از گسترش قلمرو اسلام و هدایت نوع بشر سخن می گویند. خشونت عریان علیه مردم ...