زوال تمدن اسلامی نتیجه مقابله با عقل بود/ حمایت حکومتها با عقل ستیزی

  • پنجشنبه - 22 تیر 1396
  • در تاریخ اسلام گروه‌هایی از متکلمان و اهل حدیث را می‌توان یافت که از جمع بین ایمان و عقلانیت ناتوان بوده‌اند. پیدایش این گروه‌ها مانند پیدایش بسیاری از فرقه‌ها معلول عللی سیاسی ـ اجتماعی و به طور عام علل برون ‌دینی است که در جای ...