سه دیدگاه رایج درباره نسبت علم و دین/ بررسی دیدگاههای سوئین برن و پلنتینگا

  • پنجشنبه - 29 تیر 1396
  • سه دیدگاه اساسی در خصوص نسبت علم و دین وجود دارد که تقریباً می شود گفت همه مدل هایی که درباره علم و دین و رویکردهایی که در این باب بحث می شود تابع این سه مدل هستند. وی افزود: یکی دیدگاه تقابل است یعنی اعتقاد ...